วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ฟรอยด์---จิตของมนุษย์เหมือนภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในทะเลกลุ่มจิตวิเคราะห์ PSYCHOANALYSISในยามที่คนเรารู้สึกปกติ สงบ จิตของเราก็จะทำงานปกติ เป็นไปตามกฏระเบียบประเพณีของสังคม แต่เมื่อเราเกิดความวิตกกังวล ความเครียด ความเกลียด ก็เปรียบเหมือนเวลาทะเลมีพายุ คลื่นพัดกระหน่ำจนภูเขาน้ำแข็งโครงเครง ส่วนที่เป็นจิตใต้สำนึกจะโผล่พ้นน้ำเป็นโอกาสให้มันได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ประหลาด ต่างๆ ส่วนที่อยู่ในจิตใต้สำนึก มักจะเป็น ความปราถนา แรงขับทางเพศ ความก้าวร้าว และเมื่อถูกเก็บกดจะปรากฏออกมาในรูปของความฝัน ความขัดแย้งในใจ การพลั้งปากพูด
จิตใต้สำนึกสามารถทำให้ร่างกายไม่ปกิบัติตามหน้าที่ของมันเมื่อได้รับการกระตุ้น เช่นการเก็บกดในวัยเด็ก ---เก็บกดโดยมุ่งร้ายทางเพศ โตมาอาจจะไม่มีอารมณ์ทางเพศ
จะเห็นได้ว่าการทำงานของจิตจิตไร้สำนึกที่มีพฤติกรรม ส่วนใหญ่เป็นไปตามกระบวนการขั้นปฐมภูมิ เป็นไปตามแรงขับสัญชาตญาณ ส่วนของจิตก่อนสำนึก และจิตสำนึก จะพัฒนาขึ้นเป็น กระบวนการขั้นทุติยภูมิ


ฟรอยด์---ได้ให้ความคิดเกี่ยวกับแรงผลักดันไร้สำนึก (Unconscious drive) หรือแรงจูงใจไร้สำนึก (Unconscious motivation) ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของพฤติกรรม และบุคคลิกภาพ
แรงจูงใจ MOTIVE คือ กระบวนการ --- เป้าหมาย ----เกิดการกระตุ้น---ทำสิ่งต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เป็นเหตุให้รู้สึกจูงใจให้ทำ แรงจูงใจไม่อยู่นิ่งจะเป็นกระบวนการที่เกิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความสมดุลและมีความสุข
ฟรอยด์---แรงจูงใจไร้สำนึกเกิดจากสัญชาติญาณและแรงขับ
แรงขับ
1 แรงขับทางเพศ  ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมต่างๆเกิดทั้งความพึงพอใจ และความวิตกกังวลซึ่งเป็นผลมาจากการระงับไว้ ---เกิดความพอใจทางร่างกาย---เกิดความผูกพันและรักทางสังคม
2 แรงขับทางการก้าวร้าวAggression  รุนแรงและทำขึ้นเพื่อปกป้องสิ่งที่ไม่ถูกใจ
---ซาดิสม์ เห็นคนอื่นเจ็บ ควรจะไม่ถูกใจ แต่ถูกใจ
---มาโซคิสม์ เมื่อตนเองได้รับความเจ็บปวดควรจะไม่ถูกใจ แต่ถูกใจ
แรงขับ ทางเพศ และ การก้าวร้าวมีมาแต่กำเนิด เมื่อโตขึ้นถูกสั่งสอนห้ามปราบ เด็กจึงเก็บกดไว้ในUNCONSCIOUSและปรากฏออกมาในรูปแบบของ
ฝัน การละเมอ การพลั้งปาก อาการของโรคประสาท และกลไกการป้องกันตัวเอง
         


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น